عسل جسمی است چسبناک که از شهد گل گیاهان مختلف پس از غليظ کردنشان درست می شود.
دارای ترکیبات شیمیایی:
وزن مخصوص آن حدود ۱/۴ و pH آن به ۳/۷ به ۴/۵ می باشد پایین ترین pH که در عسل دیده شده ۲/ ۳ و بالاترین آن ۵/۴ بوده است. بنابراین با وجود شیرینی، عسل ماده ایست اسیدی و به همین دلیل از نگهداری آن در ظروف فلزی باید خودداری کرد. چون بتدریج فلز را می خورد.
مواد تشکیل دهنده ترکیبات شیمیایی عسل ها آن آلی، کانی و بیولوژیکی هستند.
مواد آلی
عسل در نقاط خشک حدود ۱۷ % آب دارد و ۸۰% تا ۸۲% . آن را قندهای مختلف تشکیل می دهند.
قند موجود درعسل نیز تقریبا ۳۴ درصدش از فروکتوز حدود ۴۰ درصد | آن از گلوکز، ۱ تا ۲ درصدش را ساکارز و سرانجام کمتر از ۱ درصد آن از میلیسیتوز و عده ای دیگر از قندها تشکیل می گردند.
همین مقدار کم ساکارز نیز بعد از مدتی به کمک Invertase به فروکتوز و گلوکز تبدیل می گردد. نزدیک به یک درصد آن را مواد پروتئینی تشکیل می دهند.
از این مقدار ۲۵ تا ۲۷ درصدش اسیدهای آمینه مختلف هستند که مقدار بسیار کمی کلین CHOLINE و اسیتیل کلین ACETYL CHOLINE هم در آن وجود دارد.
مواد کانی
مقدار خاکسترش حدود ۱ تا ۳ در هزار است، یعنی از سوزاندن یک کیلوگرم
عسل فقط یک گرم خاکستر بدست می آید.
مقدار زیادی از نمک های پتاسیم در این خاکستر دیده می شود و با تفاوت زیاد مقدار خیلی کمتر از آن را نمک های سدیم تشکیل می دهد.
جالب این است که در عسلی که از گل ها تهیه می گردد مقدار خیلی بیشتری ترکیبات کلسیم دیده می شود تا عسلک. در عسل تیره رنگ مقدار بسیار کمی از ترکیبات آهن منگنز و مس و همچنین منیزیم و فسفات ها وجود دارند.
مواد بیولوژیکی عسل
در عسل یک سلسله از دیاستازهائی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
آمیلاز AMYLASE
ساکارز ( INVEDRTASE (SACCHARASE
کاتالاز KATALASE
فسفتاز PHOSPHATASE
گلوکوز GLUCOSE
اکسیداز OXYDASE
منبع از کتاب دکتر شهرستانی ترکیبات شیمیایی عسل

.
#savethebees #beesofinstagram #bees #bee #nature #beekeeper #beekeeping #pollen #honey #nectar #beehive #beehives #hive #hives #beesarelife #beesarecool #thehoneyroad #instabee #mielfou #delibal #delibalhoney #turkishmadhoney