پروتئين مهمترين عاملي است كه طول عمر زنبورهاي متولد شده را تحت تاثير قرار ميدهد، هر چه پروتئين بدن بالاتر رود به همان ميزان طول عمر زنبورها افزايش مي يابد
كامل شدن عضلات پروازي، توسعه غدد شيري و فعاليت هاي متابوليكي زنبورهاي جوان ارتباط مستقيم با ميزان پروتئين گرده و جيره غذايي دارد
ملكه نيز براي تخمگذاري خود نيازمند پروتئين است كه از طريق ژل رويال توليدي كارگران آنرا دريافت مي كند
زنبورهاي كارگر علاوه برنيازخودشان، لاروهاي جوان، زنبورهاي نر و ملكه را نيز تغذيه مي كنند
زماني كه كارگران از سلول هاي خود خارج ميشوند رشد اعضا داخلي بدن به خصوص غدد شيري آن ها با تغذيه از دانهگرده آغاز ميشود. در يك كلني معمولي تغذيه از دانهگرده معمولا دو ساعت بعد از متولد شدن زنبوران كامل از سلول ها آغاز ميگردد

#honeybee
#honeybees
#Alighting_board
#Absorbent_honey
#tongs
#cockchafer
#apiculture
#beeswax
#Honey_cell
#drone
#Bee_hive
#propolis
#عسل
#گرده_گل
#زنبور_عسل
#زنبور
#کندو
#لانگستروت
#کلنی
#عسل_طبیعی
#عسل_جنگلی
#عسل_ییلاق