ملکه مورد نظر را در داخل یک قوطی کبریت خالی وارد کرده و آن را به مدت نیم ساعت در جیب لباس کار گذاشته و به کارهای معمولی خود مشغول می شوند و به منظور تهویه قوطی داخلی کبریت را فشار می دهند تا فاصله ای به اندازه سه میلی متر با جعبه خارجی ایجاد شود . به منظور ثابت نگهداشتن این فاصله پونس یا میخی را در قوطی مذکور فرو می برند پس از گذشت مدت مذکور در صورت احتمال وجود سلول های ملکه در کندو تمام آنها را خراب کرده و سپس قوطی کبریت حاوی ملکه را داخل فنجانی که دارای اب ولرم (در حدود دمای بدن) می باشد وارد کرده و مدت شش تا هفت ثانیه در زیر آب نگه می دارند. سپس قوطی را از داخل فنجان بیرون آورده و آب موجود در قوطی را خارج می کنند . ملکه خیس و گرسنه در هر شرایطی (بارور یا غیر بارور )مورد قبول زنبوران واقع می شود و زنبوران بدون استثناء اورا لیسیده ، غذا داده و به عنوان ملکه کلنی قبول خواهند کرد .

” برگرفته از کتاب زنبوران عسل وزنبورداری “اثر مهندس عباد الله پیر ایرانی